สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 จากปีก่อนหน้า ส่งผลมาจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวสูงขึ้นจากรายได้เกษตรกรที่ปรับดีขึ้น และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ออกมาต่อเนื่อง รวมถึงการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวดีขึ้น อย่างไรก็ดีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ยังคงได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นภายหลังการบรรลุข้อตกลงลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC ซึ่งทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามและผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐฯชุดใหม่ที่ยังไม่ชัดเจนในหลายด้าน เช่น การกีดกันทางการค้า การอพยพแรงงาน การลดภาษี เป็นต้น

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 อยู่ในระดับมาตรฐานตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก อย่างไรก็ดีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยังคงวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปีถัดไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวอย่างรวดเร็วอันจะทำให้สามารถรองรับสถานการณ์และความไม่แน่นอนต่างๆ และส่งผลให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนรวมทั้งรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคง

นอกจากการกำหนดแผนธุรกิจและกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถเพิ่มมูลค่า และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทได้ในระยะยาว ผลจากการส่งเสริมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่องส่งผลให้การดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้รับการยอมรับตลอดปี 2559 ดังนี้

  • เป็น 1 ใน 55 บริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2559 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว
  • เป็น 1 ใน 80 บริษัทที่ได้รับการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 อยู่ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” และอยู่ในระดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าทางการตลาด (Market Capitalization) ตั้งแต่ 3,000 – 9,999 ล้านบาทโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • เป็น 1 ใน 159 บริษัทที่ได้รับคะแนนเต็มร้อยละ 100 จากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

สำหรับบทบาทของบริษัทที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้ง CSR ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR–in-process) และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ (CSR-after-process) โดยในปี 2559 ได้มีโครงการ “ ทำดีเพื่อพ่อ ปรับปรุงสนามเด็กเล่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณโรงเรียนวัดวังหิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี” และโครงการ “มอบแว่นสายตา” ซึ่งนับเป็นปีที่ 17 ที่บริษัทได้มีส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับผู้ด้อยโอกาสต่อเนื่องกัน โดยในปีนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

ผมเชื่อว่าบทพิสูจน์ความเข้มแข็งของบริษัทคือการที่เราสามารถก้าวผ่านปีนี้ไปได้ เนื่องด้วยการเป็นองค์กรที่พร้อมปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่เสมอ สุดท้ายนี้ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารและพนักงานขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าเราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทและเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนของผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไปศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการ

"บทพิสูจน์ความเข้มแข็งของบริษัทคือการที่เราสามารถก้าวผ่านปีนี้ไปได้ เนื่องด้วยการเป็นองค์กรที่พร้อมปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่เสมอ"