สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2559 บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยังมุ่งมั่นพัฒนาในการเป็นผู้บริหารท่าเทียบเรือระดับโลกภายใต้ยุทธศาสตร์หลักด้านบริการ (Service) และความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (Safety) เช่น ระบบบริหารจัดการด้านมาตรฐาน ISO 9001:2008 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001: 2007 ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในมาตรฐานการให้บริการของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการขยายท่าเทียบเรือเพื่อรองรับปริมาณการส่งออกและนำเข้ารถยนต์ที่ 1.5 ล้านคันต่อปีอีกด้วย โดยบริษัทมีปริมาณรถยนต์ส่งออกและนำเข้ารวมทั้งสิ้น 989,907 คัน มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 46.08 อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 27.34

สำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้สื่อสาร เน้นย้ำ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้พนักงานทุกคนได้ทำข้อสอบทั้งแบบ Pretest และ Posttest เพื่อทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทโดยกำหนดให้ทุกคนต้องมีหน้าที่ทำความเข้าใจและปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัทอีกด้วย

บริษัทเชื่อมั่นว่าการปลูกจิตสำนึกที่ดีและตระหนักทั้งในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นต้องเริ่มต้นจากพื้นฐาน มีความเข้มข้น แข็งแรง และต่อเนื่องเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวของบุคลากรภายในองค์กรก่อนที่จะเติบโตและแพร่กระจายออกไปสู่ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป เพื่อสร้างจิตสำนึกจนกลายเป็น Namyong’s DNA ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

สำหรับบทบาทของบริษัทที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจ (CSR-after-process) และส่งเสริม CSR ในกระบวนการดำเนินธุรกิจหรือ CSR-in-process มากยิ่งขึ้นในปีถัดไป

สุดท้ายนี้ผมในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานบริษัทตลอดจนลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความเชื่อถือและไว้วางใจในการบริหารงานตลอดมาดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

"บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาในการเป็นผู้บริหารท่าเทียบเรือระดับโลกภายใต้ยุทธศาสตร์หลักด้านบริการ (Service) ความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในมาตรฐานการให้บริการของบริษัทได้เป็นอย่างดี"